Jau htawt sit ai lamang (Prang Hkudung Jau Ginwang)

Jau htawt sit ai lamang (Prang Hkudung Jau Ginwang)

2020 ning May shata praw 5 ya jahpawt 7:00 AM aten e Prang Hkudung Jau Aseng, N-hkawng Pa mare San Peter nawku jawng hta Jau htawt sit ai Missa hkungga lamang galaw hpang nna 8:30 AM hta atsawm rai sha shangut la lu sai. N-dai lamang hta ningnan e Manmaw Jau Aseng...