News & Media

Diocese of Banmaw

Jau htawt sit ai lamang (Prang Hkudung Jau Ginwang)

transfer-pranghkudung

May 5, 2020

2020 ning May shata praw 5 ya jahpawt 7:00 AM aten e Prang Hkudung Jau Aseng, N-hkawng Pa mare San Peter nawku jawng hta Jau htawt sit ai Missa hkungga lamang galaw hpang nna 8:30 AM hta atsawm rai sha shangut la lu sai. N-dai lamang hta ningnan e Manmaw Jau Aseng ningtau jau lit magam hpe ngun hpai lai wa sai Wajau Columban Lar Di kaw nna jau ginwang up aya hpe ya htawt sit ra ai Wajau Peter San Tawng shara hta matut gun hpai na matu ga sadi hpe Wajau John Jangma Yung Wa, Brother (2), Nu Mama (2), hpung masha (100) jan a shawng man e hkap la sai.

You May Also Like…

San Joseph Shalat Jawng Yu Poi

San Joseph Shalat Jawng Yu Poi

2020 ning March shata praw 19 ya, San Joseph a poi nhtoi jahpawt 6:30 AM aten hta Manmaw Saradaw Ginwang deng (2) Aung Tar lawk hta hpaw hpang...

0 Comments